محصولات

روغن آفتابگردان سالج

 در روغن آفتابگردان سالج حدود ۱۵% اسيد هاي چرب ، اشباع و ۸۵ %  غير اشباع هستند .

  روغن آفتابگردان سالج يكي از سالمترين روغن هاي نباتي است كه از نظر كاربرد عملي   نيز براي مصــارف متعدد مناسب مي باشد . رنــگ زرد روشــن و شفـــاف و طعــم مطلوب ،   روغن آفتابگردان سالج  را روغني مناسب براي استفاده در سسهاي سالاد ،محصولات نانوائي و طباخي نموده است . در روغن آفتابگردان سالج حدود 15% اسيد هاي چرب ، اشباع و ۸۵ %   غير اشباع هستند . اسيد هاي چرب غير اشباع آن شامل اسيد چرب داراي يك پيوند غير اشباع  ( اسيد اولئيك ) و درصد بالائي از اسيد چرب داري دو پيوند غير اشباع ( لينولئيك ) است كه هر دو   براي ســلامتي مفيــد و در كاهش مقدار كلسترول خون موثرند . چون مقدار اسيـــد لينولئيــك  ( سه پيوند دوگانه ) موجود در روغن آفتابگـــردان ســالج  كم و در حدود ۵/۰ % است ، اين روغن   به طور معمول براي بهبود پايداري نيازي به هيدروژناسيون قسمتي ندارند .

 

 

محصولات